DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – najstarsze dokumenty archiwalne sprzed okresu funkcjonowania Ustawy

Wyłączenia

 • – zakładka Archiwum Zamówień – dokumenty opublikowane przed 23.09.2018
 • – zakładka Majątek – dokumenty opublikowane przed 23.09.2018
 • – zakładka Budżet – plany finansowe z 2008 i 2009 r. – dokumenty opublikowane przed 23.09.2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Nigbor.
 • E-mail: aleksandra.nigbor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektork Miejskiego Domu Kultury
 • Adres: MDK Bogucice-Zawodzie
  ul. Markiefki 44a
  40-217 Katowice
 • E-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 


– wprowadzenie 08-04-2021
– czas udostępnienia: 08-04-2021
– informacje dostarczył: Aleksandra Nigbor
– czas wytworzenia: 10-04-2019

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie