KONTROLE

data: 02.06.2021
prowadzące:
Pani Edyta Dyrda – nr upoważnienia 99/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.
Pani Anna Meisel – Płatek – nr upoważnienia 151/2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13a oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 27.10.2020
prowadząca:
Izabela Tuchowska – Nadinspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy
przedmiot kontroli:
działania podejmowane przez MDK w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.
zalecenia pokontrolne:
Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku „pracownik gospodarczy” oraz wyposażenie pracowników gospodarczych w okulary ochronne.

data: 26.06.2020 – 21.08.2020
prowadząca:
Monika Szybielok – Pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice OZ.II.077.579.2016 z dnia 21.06.2016 roku.
przedmiot kontroli:
realizacja planu w zakresie przychodów i kosztów. Sprawy organizacyjno – kadrowe.
Kontrolą objęto okres: od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
zalecenia pokontrolne:
Kontrola ujawniła nieprawidłowości, które należy wyeliminować.

data: 07.02.2020
prowadzące:
Pani Dorota Słowińska – nr upoważnienia 99/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13a oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 06.02.2020
prowadzące:
Pani Edyta Dyrda – nr upoważnienia 108/2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ul. Markiefki 44 A.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 13.06.2019 – 28.06.2019r.
prowadzące:
Beata Pawlak – Główny Specjalista Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice.
Anna Błach – Główny Specjalista Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice.
Radosław Kubik – Inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice.
przedmiot kontroli:
forma organizacyjno – prawna Instytucji, prowadzenie spraw w zakresie: dyscypliny pracy, podnoszenia kompetencji zawodowych oraz procedur naboru pracowników, kontrola przychodów i kosztów Instytucji, funkcjonowanie kontroli zarządczej w Instytucji, celowość i prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, wgląd do protokołów z kontroli zewnętrznych oraz kontroli zarządczej, funkcjonalnej.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 10.01.2019r.
prowadzący:
Pani Edyta Dyrda – nr upoważnienia 98/2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13a oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 09.01.2019r.
prowadzący:
Pani Elżbieta Jania – nr upoważnienia 23/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ul. Markiefki 44a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 22.01.2018r.
prowadzący:
Pani Elżbieta Jania – nr upoważnienia 56/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Markiefki 44a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 13.10.2017r.
prowadzący:
P. Bogusława Karczewska – inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,nr upoważnienia: 0620170900291,
przedmiot kontroli:
– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, 
 do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
zalecenia pokontrolne:
skorygowanie różnic ustalonych w czasie kontroli w zakresie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

data: 14.09.2017r.
prowadzący:
Pani Anna Mandela – młodszy asystent – nr upoważnienia 80/216 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Marcinkowskiego 13a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 10.01.2017r.
prowadzący:
Pani Barbara Suwała – młodszy asystent – nr upoważnienia 43/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
oraz
Pani Agnieszka Materna – młodszy asystent – nr upoważnienia 28/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Markiefki 44a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 05.12.2016r.
prowadzący:
Marzena Cudosz – młodszy asystent – nr upoważnienia 77/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 18.07.2016 – 19.07.2016
prowadzący:
Monika Szybielokna podstawie upoważnienia nr OZ.II.077.579.2016 z dnia 21.06.2016 roku
przedmiot kontroli:
kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

zalecenia pokontrolne:
1. wprowadzenie indywidualnych kart przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z zapisem zwartym w par. 8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm).

2. Zwiększenie nadzoru nad dokonywaniem przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, tak aby wydany asortyment był zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

3. Dokonanie analizy zapisów zawartych w kartach oceny ryzyka, tak aby zakres prac w nich zawarty był zgodny ze stanem faktycznym.

4. Zapoznanie pracownika zatrudnionego na stanowisku księgowego z ryzykiem związanym z wykonywaniem pracy na jego stanowisku oraz udokumentowanie tego faktu.

 

data: 11.04.2016r.
prowadzący:
Barbara Suwała – młodszy asystent – nr upoważnienia 43/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne przy ulicy Markiefki 44a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 12.01.2016r.
prowadzący:
Marzena Cudosz – starszy inspektor higieny – nr upoważnienia 55/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 09.07.2015 r.
prowadzący:
Barbara Suwała – młodszy asystent – nr upoważnienia 38/2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne obiektu przy ulicy Markiefki 44a
zalecenia pokontrolne:
brak

data: Od 21.05.2015 roku do 5.06.2015 roku.
prowadzący:
Beata Mlonek – inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach
Radosław Kubik – inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach
przedmiot kontroli:
Kontrola problemowa za okres 1.01.2015 – 31.03.2015
zalecenia pokontrolne:
1.Dokonanie analizy działalności instytucji w zakresie:
– zasadności prowadzenia sekcji z małą liczbą uczestników w aspekcie generowanych kosztów,
– określenia minimalnej liczby uczestników sekcji,
– warunków finansowych umów cywilno – prawnych zawieranych z Instruktorami.
2. Rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w zasadach odpłatności za zajęcia.
3. Dokonania oceny ponoszonych kosztów z tytułu reklamy i promocji realizowanych zadań w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.
4.Rozważenie możliwości wprowadzenia działań mających na celu zwiększenie pozyskiwanych przychodów.
5. Rzetelne i przejrzyste prowadzenie dzienników obecności, pozwalających na ich weryfikacje.
6.Zachowanie zgodności danych zawieranych w sprawozdaniach w działalności merytorycznej z dokumentacją źródłową.
7. Rozważenie nawiązania współpracy z miejskimi Instytucjami kultury celem wzbogacenia oferty kulturalnej i artystycznej dającej możliwość ograniczenia ponoszonych na ten cel kosztów.
8. Sporządzanie notatek służbowych z negocjacji warunków umów.
9. Opracowanie i wprowadzenie zasad zaliczania kosztu wynagrodzeń pracowników do kosztów poszczególnych zadań.
10. Dokonanie aktualizacji „Rejestru zidentyfikowanych ryzyk” poprzez uwzględnienie wszystkich zidentyfikowanych ryzyk.

data: 16.03.2015 r.
prowadzący:
Marzena Cudosz – nr upoważnienia 53/2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu przy ulicy Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 03.11.2014 r.
prowadzący:
Edyta Dyrda – asystent nr upoważnienia 8/2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne obiektu przy ulicy Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: od 21.07 – 04.09.2014 r.
prowadzący:
Monika Szybielok – pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Edyta Sobańska – pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
przedmiot kontroli:
kontrolą objęto aktualny stan stron Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice
zalecenia pokontrolne:
1. Zamieścić adres redakcji strony podmiotowej BIP.
2. Zamieścić moduł wyszukujący.
3. Zamieścić informacje o majątku którym dysponuje jednostka.
4. Zamieścić informację o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.
5. Informację zamieszczone na stronie BIP opatrzyć oznaczeniem czasu wytworzenia i czasem jej udostępnienia.

data: 06.03.2014r r.
prowadzący:
Elżbieta Jańca – Starszy Inspektor Higieny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Joanna Dymek – Młodszy Asystent Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
przedmiot kontroli:
ocena stanu sanitarnego obiektu MDK przy ul. Markiefki 44a oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne.
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 05.06.2013r r.
prowadzący:
Edyta Dyrda – asystent nr upoważnienia 201/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 24.09.2012 r.
prowadzący:
Edyta Dyrda – asystent nr upoważnienia 101/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 25.06.2012r.
prowadzący:
Agnieszka Materna – Młodszy Asystent Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (nr upoważnienia 21/2010)
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu MDK „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44 zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne
zalecenia pokontrolne:
brak

od 16.04..2012 do 23.05.2012r.
prowadzący:
Pani Aleksandra Początek (nr OZ.II.01130-10-1/10 z dnia 04.01.2010 r.),
Pani Aleksandra Świetlik (nr OZ..II.01130-3-1/10 z dnia 04.01.2010 r.)
przedmiot kontroli:
kontrola problemowa za 2011 rok
temat kontroli:
Przychody i koszty
zalecenia pokontrolne:
1.Rzetelne i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników
2.Rzetelne prowadzenie księgi „Ewidencji wyjść służbowych”
3.Skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok
4.Terminowe regulowanie proporcjonalnej kwoty podatku od nieruchomości
5.Przestrzeganie terminów płatności i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur/polis w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców
6.Rozliczenie kosztów w kwocie 82,00 zł (netto) wraz z podatkiem VAT związanych
z organizacją koncertu Rahima oraz zwiększenie nadzoru nad realizowaniem zobowiązań wobec ZAIKS
7.Zobowiązanie Głównego Księgowego do dokonywania wstępnej kontroli umów
8.Dokonywanie zabezpieczenia w umowach cywilnoprawnych przed nieterminowymi
wpłatami w postaci zapisu o odsetkach z tytułu kar za zwłokę
oraz bieżącego egzekwowania należności
9.Przestrzeganie art.254 ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonywanych
wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów
10.Regulowanie zobowiązań finansowych w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów
11.Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z przyjętym Zakładowym Planem Kont
12.Opracowanie wewnętrznych uregulowań instytucji lub zaktualizowanie istniejących pod kątem
wykazanych nieprawidłowości w protokole z przeprowadzonej kontroli.

data: 22.11.2011r.
prowadzący:
Edyta Dyrda – Młodszy Asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu MDK „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 30.08.2011r.
prowadzący:
Elżbieta Jańca – Starszy Inspektor Higieny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
przedmiot kontroli:
ocena stanu sanitarnego domu kultury
zalecenia pokontrolne:
brak

data: od 28.04.2011 do 27.05.2011r
prowadzący:
Maria Wieczorek podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice
przedmiot kontroli:
Kontrola zarządcza sprawowana przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice
zalecenia pokontrolne:
– napisać wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji przychodów oraz prawidłowo sporządzić sprawozdanie za 5 miesięcy 2011 r.
– uzupełnić w umowach brakujący nr Regon do dnia 05.06.2011r.

data: 11.02.2011
prowadzący:
Stefania Gowda – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych URZĄD MIASTA KATOWICE
przedmiot kontroli:
oględziny obiektu pod względem dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 11.02.2011
prowadzący:
Elżbieta Jańca – Starszy Inspektor Higieny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
przedmiot kontroli:
ocena stanu sanitarnego domu kultury
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 26-29.07.2010
prowadzący:
Katarzyna Batoryna – Inspektorat Wydziału Audytu i Kontroli
przedmiot kontroli:
kontrola doraźna
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 19.01.2009
prowadzący:
Edyta Dyrda Młodszy asystent z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu
zalecenia pokontrolne:
brak

data: 13.-16.,27.01.,12.,19.02.2009
prowadzący:
Anna Kołodziej inspektor pracy
przedmiot kontroli:
Prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia, techniczne bezpieczeństwo pracy oraz spełnienie przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań
zalecenia pokontrolne:
korekta regulaminu pracy, określenie terminu wypłat świadczeń urlopowych, korekta regulaminu wynagrodzenia, uzupełnienie kategorii zaszeregowanie, wskazanie pracownikom prawidłowych okresów wypowiedzenia, określenie w treści świadectw pracy trybu ustania stosunku pracy. Zalecenia niezwłocznie wykonano, termin wykonania palarni: 30.06.2009

data: 3.-31.03.2009
prowadzący:
Edyta Sobańska – Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice
przedmiot kontroli:
kontrola problemowa za 2008r.
zalecenia pokontrolne:
uaktualnienie statutu, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu organizacyjnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzenie zmian w regulaminie pracy, sporządzić „Plan urlopów wypoczynkowych”, zmienić treść pieczątki o zgodności z oryginałem Zalecenia są w trakcie wykonania.

data: 18.-19.03.2009
prowadzący:
Maria Wieczorek – Podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice
przedmiot kontroli:
Kontrola procedur w zakresie 5% przychodów i kosztów za rok 2007 i rok 2008
zalecenia pokontrolne:
brak

 


– wprowadzenie 09-06-2021
– czas udostępnienia: 09-06-2021
– informacje dostarczył: Dagmara Meus-Szlęk
– czas wytworzenia: 09-06-2021

Kolejna witryna oparta na WordPressie