STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

Załącznik do uchwały Nr XXIV/327/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.06.2000r.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Miejski Dom Kultury "Zawodzie" w Katowicach, zwany dalej "Domem Kultury" działa na podstawie uchwały Nr XXXI/201/91 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 16 grudnia 1991 roku w sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury w Katowicach-Zawodziu, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.

 

§2

1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2. Organizatorem Domu Kultury jest Miasto Katowice.

3. Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta w Katowicach pod numerem

RIK/K-ce/D/4/93.

 

§ 3

1. Siedziba Domu Kultury mieści się w Katowicach przy ulicy Marcinkowskiego 13.

2. Dom Kultury działa przede wszystkim na terenie miasta Katowice oraz może działać na terenie całego kraju.

 

§4

Nadzór nad Domem Kultury sprawują Rada Miejska Katowic i Zarząd Miasta Katowice w ramach swoich kompetencji.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Domu Kultury

 

§5

Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

 

§6

W realizacji swoich zadań Dom Kultury współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i Fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

 

§7

1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

2) przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Zadania Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

3) form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4) imprez kulturalnych,

5) różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

3. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach Dom Kultury może:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, przeglądy, turnieje, wypożyczalnie książek i dzieł sztuki,

2) prowadzić naukę języków obcych,

3) prowadzić impresariat artystyczny,

4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

5) prowadzić działalność wydawniczą,

6) świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

7) prowadzić edukację artystyczną w różnorodnych formach,

8) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

9) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

10) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

11) świadczyć usługi gastronomiczne,

12) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie kultury i edukacji wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

 

 

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze

 

§8

1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz oraz posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Katowice.

4. Wyłonienie kandydata na dyrektora Domu Kultury może nastąpić w drodze konkursu zgodnie z kryteriami i trybem określonym przez Radę Miejską Katowic.

5. Zastępcę dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Katowice w tym samym trybie co dyrektora Domu Kultury.

 

§9

1. Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora.

2. Zasady jej powołania ustala Zarząd Miasta Katowice.

 

§10

W sprawach pracowniczych i socjalnych dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi ustalonymi ustawą o związkach zawodowych.

 

§11

Komórki organizacyjne Domu Kultury, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

 

§12

Połączenie lub podział oraz likwidacja Domu Kultury może nastąpić na mocy uchwały Rady Miejskiej Katowic.

 

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

 

§13

1. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawią gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora.

3. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

 

§14

1. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów:

2. Przychodami Domu Kultury są:

- wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności oraz z najmu i dzierżawy

- składników majątkowych,

- dotacje z budżetu miasta,

- dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych,

a także

- wpływy z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Miejska Katowic.

 

§15

1. Wartość majątku Domu Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

2. Dom Kultury tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§16

Ujemny wynik finansowy Dom Kultury pokrywa we własnym zakresie.

 

 

Rozdział V

Gospodarka mieniem

 

§17

Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia z należytą starannością poprzez:

1) prowadzenie właściwej ewidencji mienia,

2) przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) zapobieganie dekapitalizacji majątku.

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§18

1. Statut Domu Kultury nadaje Rada Miejska Katowic.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

3. Traci moc statut nadany uchwałą Nr XLIX/363/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "Zawodzie" w Katowicach.

4. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.